Legal opinions, advokatundersøgelse og legale ekspertudtalelser

Iværksættelse af rets- og voldgiftssager kan være forbundet med voldsomt store såvel økonomiske som personlige omkostninger, i særdeleshed hvis der er tale om større og mere komplicerede sager, som forventeligt vil forløbe over mange år. Der kan derfor bestå et behov for at få en indledende vurdering af sagen i form af en legal opinion eller en egentlig advokatundersøgelse.

På baggrund af Advokatfirmaet Hindkjærs omfattende ekspertise i førelse af erstatningssager, har firmaet forestået flere udenretlige undersøgelser af erhvervsretlige forhold til vurdering af et eventuelt erstatningsansvar.

Advokatundersøgelserne tjener typisk som grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal indledes retssag og fordrer typisk gennemgang af omfattende materiale for at klarlægge et faktisk hændelsesforløb for herefter at sætte dette hændelsesforløb i juridisk kontekst og vurdere, hvorvidt der er handlet retsstridigt/ansvarspådragende i en given sammenhæng.

Advokatfirmaets erfaring med denne type opgaver og med større og mere komplicerede rets- og voldgiftssager indebærer, at firmaet er i stand til at gennemgå omfattende sagsmateriale på begrænset tid med besparelse for klienterne til følge.

Hvis der er tale om en særlig vanskelig vurderbar sag, eller hvis man føler behov for at få sagen vurderet af en advokat, der ikke har økonomisk interesse i, hvorvidt sagen skal føres eller ikke, kan der tilsvarende indhentes en second opinion hos Advokatfirmaet Hindkjær.

Firmaet udarbejder både vurderinger med kendskab til den/de allerede foreliggende vurdering(er) eller uden kendskab til denne/disse afhængigt af klientens ønsker i denne sammenhæng.

Advokat Christian Ditlev Hindkjærs arbejde som voldgiftsdommer og tidligere arbejde som konstitueret landsdommer gør ham særdeles kompetent til vurdere en sags udfaldsmuligheder og mest sandsynlige udfald.

Advokat Christian Ditlev Hindkjær fungerer endeligt som ekspertvidne vedrørende dansk ret i udenlandske retssager, der vedrører dansk ret.